મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું ખેડા જિલ્લા પંચાયત કચેરી, પટેલ હોલ, નડીઆદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૬૮-૨૫૫૭૪૫૨
ઇન્‍ટર કોમ નંબર - ૧૩૦,૧૩૧,૧૩૨
ફેકસ નંબર ૦ર૬૮--૨૫૫૭૪૫૨, ૨૫૫૫૨૮૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી કે.એ.પોટા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૫૨ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૫૨૮૨ -- --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550650