મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

જિલ્‍લાની તમામ પ્રા. શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમ માટેની તાલીમ આપવામાં આવે છે અને શાળાઓમાં પ્રસંગની ઉજવણી વખતે શાળાના બાળકો ધ્‍વારા સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાય છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550687