મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાચેકડેમ

ચેકડેમ

 
અત્રેના વિભાગ દ્વારા રાજ્ય સરકારની બજેટેડ મેળવીને ખેડા જિલ્‍લાના જુદા જુદા તાલુકામાં કુલ ૬૪ ચેકડેમ બનાવવામાં આવેલ છે.
અ.નં. ચેકડેમ તાલુકો
દાણા કપડવંજ
કપડવંજ કપડવંજ
વડોલ કપડવંજ
દનાદરા નં. ૧ કપડવંજ
દનાદરા નં. ૨ કપડવંજ
દનાદરા નં. ૩ કપડવંજ
કાળાજીના મુવાડા (દનાદરા) કપડવંજ
વરધરા કપડવંજ
ઘઉઆ કપડવંજ
૧૦ સુણદા કપડવંજ
૧૧ ભૂતિયા કપડવંજ
૧૨ માલઇટાડીઓવ્ કપડવંજ
૧૩ હેમતાજીના મુવાડા કપડવંજ
૧૪ આલમપુરા કપડવંજ
૧૫ વીરણીયા કપડવંજ
૧૬ રેલીયા કપડવંજ
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550606