મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાપુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ

પુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ

નડીઆદ હસ્‍તકની હયાત બજેટેડ પુર નિયંત્રણ યોજનાઓની માહિતી
અ.નં. પુર નિયંત્રણ યોજનાનું નામ તાલુકો થયેલ ખર્ચની રકમ લાભીત ગામો
ઉદરા પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૧.૦૮
સારતાપુર પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૨.૧૨
નંદગામ પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૧.૩૭
તારણીયા પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૨.૦૯
કાકરાની મુવાડી પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૧.૧૨
હમીરસિંહની મુવાડી પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૨.૭૫
મહીસા પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૩.૦૦
કઇજ પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૪.૦૩
પોરડા પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૨.૦૦
૧૦ અલીણા પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૩.૧૨
૧૧ ડડુસર પુર નિયંત્રણ યોજના મહુધા ૨.૦૦
૧૨ પાલડી પુર નિયંત્રણ યોજના નડીઆદ ૧.૭૪
૧૩ ખેડા પુર નિયંત્રણ યોજના ખેડા ૧.૪૫
૧૪ વારસંગ પુર નિયંત્રણ યોજના ખેડા ૧.૯૬

આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550630