મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસેઈફ સ્ટેજના કામોની યાદી

સેઈફ સ્ટેજના કામોની યાદી

 
અ.નં.કામનું નામઅંદાજી કિંમત
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ અનારા તળાવ, તા. કઠલાલ૩.૯૦
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ લસુન્‍દ્રા તળાવ, તા. કઠલાલ૩.૯૯
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વાલોત્રી તલાવ તા. માતર૩.૫૦
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ બલવા ખાંટ તલાવ, તા. માતર૩.૯૬
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ કોયલા તલાવ, તા. માતર૨.૯૬
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ દલોલી તલાવ, તા. માતર૩.૯૭
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ આમલપુરા તલાવ, તા. માતર૩.૪૯
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વિરણીયા તલાવ, તા. માતર૩.૪૭
સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ જીતપુરા તલાવ, તા. વિરપુર૩.૯૫
૧૦સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ હાડેવા તલાવ, તા. માતર૩.૫૦
૧૧સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વાંઠવાળી તલાવ, તા. મહેમદાવાદ૨.૭૦
૧૨સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ દેવકીવણસોલ તલાવ, મહેમદાવાદ૨.૬૦
૧૩સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ મહીસા તલાવ, તા. મહેમદાવાદ૨.૭૦
૧૪સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ રોહીસા તલાવ, તા. મહેમદાવાદ૫.૬૫
૧૫સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ હડમતીયા તલાવ, તા. ઠાસરા૨.૬૦
૧૬સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ભરથરી તલાવ, તા. ઠાસરા૨.૭૦
૧૭સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ બૈડપ તલાવ, તા. ઠાસરા૨.૭૦
૧૮સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ચંદાસર તલાવ, તા. ઠાસરા૨.૭૦
૧૯સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ગોકળપુરા, બારમુવાડા, તા. મહેમદાવાદ૨.૬૦
૨૦સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ચાંદણા તલાવ, તા. ખેડા૨.૬૦
૨૧સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ઇસરા તલાવ, તા. મહેમદાવાદ૨.૭૦
૨૨સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ફૂલછત્રપુરા તલાવ, તા. કઠલાલ૨.૬૦
૨૩સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ભાટવાસણા તલાવ, તા. ઠાસર૨.૬૦
૨૪સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ નિઝામપુર વિજલીમું તલાવ, તા. મહુધા૨.૭૦
૨૫સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ નિઝામપુર મોતી તલાવ, તા. મહુધા૨.૬૦
૨૬સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ સુઠાવણસોલ તલાવ, તા. મહેમદાવાદ૨.૬૦
૨૭સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ રાઠી ઓથવાડ તલાવ, તા. બાલાસિનોર૨.૭૦
૨૮સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ લીમ્‍બરવાળા તલાવ, તા. વિરપુર૨.૬૦
૨૯સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ હેરંજ તલાવ, તા. મહુધા૨.૭૦
૩૦સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વણસર ગામ તળાવ, તા. માતર૩.૬૦
૩૧સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ કલોલી ગામ તળાવ, તા. ખેડા૩.૫૦
૩૨સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વરસોલા ગામ તળાવ, તા. મહેમદાવાદ૩.૩૫
૩૩સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વણસોલી ગામ તળાવ, તા. મહેમદાવાદ૩.૨૫
૩૪સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ કરોલી ગામ તળાવ, તા. મહેમદાવાદ૩.૫૦
૩૫સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ અરેરા ગામ તળાવ, તા. મહેમદાવાદ૩.૦૫
૩૬સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ મગનપુરા ગામ તળાવ, તા. મહુધા૩.૦૦
૩૭સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ વેજલપુર ગામ તળાવ, તા. કપડવંજ ૩.૫૦
૩૮સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ દનાદરા માલીયા ગામ તળાવ, કપડવંજ૩.૫૦
૩૯સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ કુણી ગામ તલાવ, તા. ઠાસરા૩.૫૦
૪૦સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ બલાડા ગામ તલાવ, તા. ઠાસરા૩.૫૦
૪૧સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ખડગોધરા ગામ તલાવ, તા. ઠાસરા૩.૫૦
૪૨સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ કરણપુર, વેરાસા તલાવ, તા. બાલાસિનોર૩.૫૦
૪૩સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ઝેઠેલો કેવડીયા ગામ તલાવ, તા. બાલાસિનોર૩.૫૦
૪૪સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ દોલતપુરા, રામતલાવ, તા. બાલાસિનોર૩.૦૦
૪૫સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ આશપુર ગામ તલાવ, તા. વિરપુર૩.૦૦
૪૬સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ સરવાનગી ગામ તલાવ, તા. વિરપુર૩.૦૦
૪૭સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ દાતલા ગામ તલાવ, તા. વિરપુર૩.૦૦
૪૮સેઇફ સ્‍ટેજ ટુ ખરોડ (નવામુવાડા) ગામ તલાવ, તા. વિરપુર૨.૨૬
 

આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550701