મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ વિભાગ
શાખાનું સરનામું કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી, સિંચાઇ વિભાગ ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, પટેલ હોલ, પવન ચક્કી રોડ, નડીયાદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી કાર્યપાલક ઇજનેર.
ફોન નંબર ૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૩૦ ઇન્‍ટર કોમ નંબર - ૧૪૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ.
શ્રી .આર.જે.રાવ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી(ઇ.ચા.) ૦૨૬૮-૨૫૫૭૨૩૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૫૧ -- --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550696