મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લાના કાર્યપાલક ઇજનેર આ શાખાના વડા અધિકારી છે. જિલ્લા પંચાયતની આ શાખા નીચેના પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો સાથે સંકળાયેલી છે.
 
૧. નાના સિંચાઈ તળાવો તથા કેનાલો બાંધવી, તેની સુધારણા કરવી તથા સિંચાઈ માટે પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થા કરવી.
૨. અનુશ્રવણ તળાવો તથા ચેકડેમ બાંધવા, તેની જાળવણી કરવી તથા પાણીની સપાટીમાં વધારો કરી સિંચાઈનો પરોક્ષ રીતે લાભ આપવો.
૩. ગામતળના મકાનોનું ધોવાણ અને નુકસાન થતું અટકાવવા, પુર સંરક્ષણ યોજનાની કામગીરી કરવી.
૪. આયોજનના સિંચાઈને લગતા કામોની કામગીરી સંભાળવી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550673