મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

 
અ.નં. તાલુકાનું નામ તળાવ અને જળાશયનું નામ સિચાઇ શક્તિ (હેકટરમાં)
કપડવંજ સાવલી ૯૩૪
કપડવંજ વઘાસ ૨૮૧
ઠાસરા રાણી પોરડા ૨૮૩
ઠાસરા મતેવાલ ૨૫૩
ઠાસરા વાંઘરોલી ૧૦૬૦
બાલાસિનોર ગુહેડીયા ૭૮૬
બાલાસિનોર જેઠોલી ૬૮૨
બાલાસિનોર ભમરીયા ૩૦૪
વિરપુર કોયડંમ ૩૯૨
૧૦ વિરપુર ખાટા ૨૪૪
૧૧ વિરપુર ડેભારી ૧૧૯
૧૨ વિરપુર ભગવાનજીના મુવાડા ૧૫૫
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550617