મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસશાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા ખેડા જિલ્‍લા પંચાયત, મીશન રોડ, નડિયાદ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) ખે.જી.પં. નડિયાદ
ફોન નંબર (૦૨૬૮) ૨૫૫૭૪૯૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર અધિકારીશ્રી ચેમ્‍બર : ૧૨૧ શાખા : ૧૨૭, ૧૨૬
ફેકસ નંબર ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૯૫
શાખાના વહિવટી અધિકારી
અ.નં. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી જે.એસ.ભાવસાર ઇ.ચા. ના.જી.વિ.અ.શ્રી ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૯૫ ૦ર૬૮ - ૨૫૫૭૪૯૫ ૯૪૨૬૨૭૩૨૪૧ dyddo-vikas-khe@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550618