માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


ક્રમગામનું નામત.ક.મંત્રીશ્રીનું નામમોબાઈલ નંબર
વસોશ્રી એ.બી.પંડ્યા૯૭૨૩૯૩૩૨૦૧
વસો-૩શ્રી વૈશાલી એસ.ચૌહાણ(રજા ઉપર) ૯૫૧૨૬૫૭૧૬૬
પલાણાશ્રીમતી એ.એચ.પટેલ ૯૮૭૯૨૨૧૬૭૧
હેરંજશ્રીમતી એ.એચ.પટેલ( ઈ.ચા) ૯૮૭૯૨૨૧૬૭૧
દંતાલીશ્રીમતી નીલમબેન કે. ઝાલા ૮૫૧૧૧૮૫૯૮૯
ઝારોલશ્રીમતી નીલમબેન કે. ઝાલા ૮૫૧૧૧૮૫૯૮૯
કલોલીશ્રી કોમલબેન પી.ક્રિસ્ટિયન ( ઈ.ચા) ૯૦૩૩૨૯૯૭૦૯
રૂણશ્રી જીગીષાબેન વી. ચૌધરી૯૪૨૯૬૨૮૮૫૪
પીજશ્રી આર.જી.ગોહિલ૯૪૨૮૪૮૭૨૩૪
 પીજ-૨શ્રી નેહાબેન એન. પરમાર ૭૦૧૬૬૩૧૪૯૩
અલીન્દ્રાશ્રી યુવરાજસિંહ પી. મહીડા૮૧૫૪૯૮૮૭૧૩
૧૦લવાલશ્રી એન.યુ.મુલતાની ૯૯૦૪૧૫૭૮૪૮
૧૧ગંગાપુરશ્રી વર્ષાબેન જે.ચૌધરી૯૯૨૪૨૯૨૮૨૨
૧૨સિહોલડીશ્રી યુવરાજસિંહ પી. મહીડા( ઈ.ચા) ૮૧૫૪૯૮૮૭૧૩
૧૩મિત્રાલશ્રી વૈશાલી જે. રાઠોડ (રજા ઉપર) શ્રી આર.જી.ગોહિલ ( ઈ.ચા) ૯૪૨૮૪૮૭૨૩૪
૧૪રામોલશ્રી રેણું એ. વાઘેલા૯૬૩૮૭૫૫૦૯૯
૧૫થલેડીશ્રી કોમલબેન પી.ક્રિસ્ટિયન ૯૦૩૩૨૯૯૭૦૯
૧૬પેટલીશ્રી રેવાભાઈ કે. રબારી ૯૬૦૧૭૬૦૭૪૬
૧૭નવાગામ(પે)શ્રી ખુશ્બુ આઈ.દેસાઈ ૯૭૨૫૮૭૭૨૩૦
૧૮દેવા વાંટાશ્રી રેણું એ. વાઘેલા ( ઈ.ચા)૯૬૩૮૭૫૫૦૯૯
૧૯ખાંધલીશ્રી.ગૌતમભાઈ યુ.રાઠોડ૯૫૭૪૭૫૭૦૮૯
૨૦મલીયાતજશ્રી.ગૌતમભાઈ યુ.રાઠોડ ( ઈ.ચા)૯૫૭૪૭૫૭૦૮૯
૨૧રામપુરશ્રી જીગ્નેશ એસ.પટેલ ૮૭૫૮૩૩૦૧૯૮
૨૨બામરોલીશ્રી જીગ્નેશ એસ.પટેલ ( ઈ.ચા)૮૭૫૮૩૩૦૧૯૮
૨૩હેરંજનમ્રતાબેન એ. ચીટયાલ ( રજા ઉપર)૭૬૨૧૮૩૧૭૪૭


Last Update : 31/5/2019

Users : 550337