માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


અ.નં ત.ક.મંત્રીશ્રી નું નામ મૂળ સેજો સેજામાં સમાવિષ્ટ ગામો વધારાના ચાર્જના ગામો મોબાઇલ
શ્રી.એ.આર. રાઉલજી વનોડાવનોડા,પરબીયા વસો૯૯૦૯૭૩૧૬૦૬
શ્રી. ડી.કે.વાળા અંઘાડી-૧અંગાડી,ઘડીયા,૯૭૨૩૫૬૯૦૩૧
શ્રી. એસ.જે.ઠાકોર કુણીકુણી૯૪૨૯૬૫૭૫૯૫
શ્રી.વી.ટી.પટેલ પાલી પાલી(સેવાલીયા) સોનીપુર, સાંગોલ૯૪૨૮૫૬૩૯૩૩
૯૬૮૭૪૮૫૦૭૯
શ્રી આર.જે.ઠાકોરવાંઘરોલી-૧
વાંઘરોલી-૨
વાંઘરોલી,ફતેપુરા,બૈડપ, ગંગાનામુવાડા,કાંઠડી ૯૫૩૭૭૬૭૭૭૨
શ્રી.રાકેશ.એચ.સોલંકી માલવણમાલવણ,રૂસ્તમપુરા,ડભાલી૯૯૦૯૫૫૦૦૫૧
શ્રી.કે.જી.રાઉલજી પડાલ પડાલ,રસુલપુર, ટીંબાનામુવાડા ૯૯૨૫૬૬૯૩૬૬
શ્રી મિનાક્ષીબેન એસ.રાવલવસો૯૯૭૮૭૩૧૦૮૯
શ્રી ગિરીશભાઇ ડી.બારીયાવનોડા-૨મહીઈટાડી૯૭૨૭૩૧૨૭૭૧
૧૦શ્રી એમ.એસ.પરમારપાલી-૩પાલી-૩૯૭૨૩૭૮૧૦૬૪
૮૨૩૮૮૧૯૨૨૭
૧૧શ્રી આઇ.એ.મલેકવાંઘરોલી-૧વાંઘરોલીવાડદ,મીઠાના મુવાડા,૯૭૨૭૫૯૪૩૦૯
૧૨શ્રી એ.એમ.શેખજરગાલજરગાલ, સોનૈયા,રોઝવા, બલાઢા૮૩૪૭૦૫૦૯૮૮
૧૩શ્રી બી.આર.ઝાલૈયાઅંબાવઅંબાવકોસમ,ડાભસર ૮૯૮૦૧૬૨૩૮૫
૧૪શ્રી એચ.એ.બારીયાસરનાલ- ૧ સરનાલ- ૧ ૮૧૪૧૨૮૬૭૬૦
૧૫શ્રી કે.જે.ધાનકાઅંઘાડી-૨અંઘાડી-૨૮૭૫૮૦૫૫૧૮૬
૧૬શ્રી ભાવનાબેન કે સનાદીયાસનાદરાસનાદરા, પાલૈયા૯૭૨૬૨૭૮૮૮૦
૧૭નીતાબેન ડી ઠાકોરમેનપુરામેનપુરા૭૦૬૯૮૭૧૬૧૫


Last Update : 31/5/2019

Users : 551092