પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવા લાયક સ્થળો

જોવા લાયક સ્થળો

 
  ડાયનોસોર પાર્ક  રૈયોલી ગામે (બાલાસિનોર થી ૧૧ કિ.મી)
  કેડીગઢ મહાકાલી મંદિર (બાલાસિનોર થી  રર કિ.મી)
  થર્મલ પાવર સ્ટેશન
  જુનુ પ્રચીન લીલવણીયા મહાદેવ મદિર ( જેઠોલી)
  અંબાજી મંદિર                             
  વણાકબોરી ડેમ