પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્વના નજીક ના શહેર

મહત્વના નજીક ના શહેર

 

 

જિલ્લા મથક (નડીઆદ)

 

ડાકોર

 

સેવાલીયા

 

વીરપુર