પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્ય રુપરેખા

તાલુકાની સામાન્ય રુપરેખા

 
ક્રમ   એકમ વિગત
તાલુકાનું નામ સંખ્યા બાલાસિનોર
ર. ગામોની સંખ્યા સંખ્યા કુલ ગામ - ૪૬
ગ્રામ પંચાયતો - ૪૦
નગરપાલિકા - 01
૩. તાલુકાની વસ્તી હેકટર અનુ.જનજાતિ - ર૧૭૦
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૧.૧૭ ટકા
અનુ.જાતિ - ૧૧૪૪૭
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૬.૧૬ ટકા
બક્ષીપંચ - ૧૩૬ર૬૯
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી - ૭૩.૩૬ ટકા
કુલ વસ્તી ઃ- ૧૯૯૪૦૯
વસ્તી ગીચતા
સ્ત્રી/પુરૂષ પ્રમાણ
૪. તાલુકાનું ક્ષેત્રફળ રાજયના નામ ૬૩૭ર૩ હેકટર
વિસ્તાર ૯૬૬પ ચો.કિ.મી.
પ. આંતરરાજય સીમા કિ.મી. ગુજરાત
૬. જિલ્લા મુખ્ય મથકથી અંતર   પ૦ કિ.મી.
૭. આબોહવા - ઉ.માન   સૂકું હવામાન
૮. વિસ્તાર ચો.કીમી. પ૬૩૯ ચો.કીમી.
 
આગળ જુઓ