પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનુ સરનામું

પંચાયતનુ સરનામું

 
કચેરીનું નામ તાલુકા પંચાયત કચેરી ,બાલાસિનોર
ફોન નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૭૬પ૦