પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

શ્રી એન. કે. પરમાર , તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
નામ શ્રી એન. કે. પરમાર
હોદદો તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, બાલાસિનોર
સરનામુ તાલુકા પંચાયતકચેરી,બાલાસિનોર,જિ.ખેડા
ફોન (૦ર૬૯૦) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર -
મોબાઈલ નંબર -