પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહિવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ ફોન નંબર ફેકસ નંબર રહેઠાણ મોબાઈલ
શ્રી એન. કે. પરમાર,તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી (૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦ (૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦ (૦ર૬૯૧) રપર૯૪ર -