પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી ,બાલાસિનોર કોર્ટકમ્પાઉન્ડ
ફોન નંબર (૦ર૬૯૧) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૭૬પ૦