પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સરપંચશ્રી

બાલાસિનોર તાલુકાની ગ્રામ પંચાયતોમાં ચુંટાયેલા સરપંચશ્રીઓ

અ. નં.તાલુકાનુ નામગ્રામ પંચાયતનું નામસરપંચશ્રીનંુનામમોબાઈલ નંબર
બાલાસિનોરબોડોલીડાભી શાન્તાબેન બાબુભાઈ ૯૭૧૪૧૭૪૧૭૨
-પાંડવાપરમાર અજીતસિંહ પ્રભાતસિંહ ૯૪૨૭૦૮૩૧૯૫
-સુતારીયારાઠોડ દોલતસિંહ લક્ષ્મણસિંહ૯૫૭૪૬૭૬૬૯૬
-બળીયાદેવસોલંકી જીવતબેન અમરાભાઈ ૯૯૧૩૩૯૦૦૨૨
-સલીયાવડીઝાલા ભીખાભાઈ ખાતુભાઈ૯૯૦૪૯૮૧૭૯૦
-રામાના મુંવડાવણકર કાન્તીભાઈ પે્રમાભાઈ૯૭૨૩૦૫૯૦૩૩
-ઓથવાડઠાકોર નટવરસિંહ મથુરસિંહ૯૯૯૮૯૬૬૮૧૩
-ભાંથલાસોલંકી વિનાબેન નટરવરસિંહ૯૮૨૫૪૨૨૫૩૪
-મેઘલીયાઠાકોર શારદાબેન દિલિપસિંહ૯૬૮૭૨૩૪૭૨૦
૧૦-રૈયોલીઠાકોર પૃથ્વીસિંહ રામસિંહ૯૯૦૯૧૬૬૫૫૨
૧૧-રાજપુરસેનવા ભાવનાબેન અરવિંદભાઈ૯૭૨૫૪૮૮૯૧૭
૧ર-રળીયાતાઝાલા કનકસિંહ પર્વતસિંહ૮૧૪૧૯૬૭૫૧૨
૧૩-કંબોપાઠાકોર જયાબેન મહેન્દ્રસિંહ૯૬૩૮૩૦૮૬૫૧
૧૪-નવગામાચૌહાણ લીલાબેન અશોકભાઈ૮૯૮૦૬૮૫૬૪૨
૧પ-વણાકબોરીઝાલા વિનોદકુમાર નાનસિંહ૯૭૩૭૮૯૨૭૬૩
૧૬-પૃથ્વી રાજપુરાપટેલ મયુર ભાઈ ભયલાલ ભાઈ ૯૭૨૫૯૦૩૦૨૮
૧૭-સાકરીયા પટેલ રજનીકાંત ડાહયાભાઈ ૯૮૨૫૩૮૯૭૧૮
૧૮-પિલોદરા પટેલ ગોવિંુદભાઈ રામાભાઈ ૯૮૯૮૮૪૦૦૯૮
૧૯-જનોડસોલંકી મીનાબેન ગજેન્દ્રસિંહ૯૯૭૮૮૦૪૬૪૫
ર૦-વડદલાપરમાર અંબાલાલ મંગળભાઈ ૯૭૧૨૫૧૪૮૧૫
ર૧-વસાદરાબારોડા જયદિપ સિંહ કાળુસિંહ ૯૯૭૯૭૨૨૨૦૫
રર-ખાંડીવાવચૌહાણ કેશરબા પુષ્પેન્દ્રસિંહ ૯૯૦૯૨૬૮૧૩૦
ર૩-લીમડીચૌહાણ ભારતીબેન ભલસિંહ૯૯૦૪૮૮૩૬૨૯
ર૪-પરબીયા ઝાલા રણજિંત સિંહ ભગતસિંહ ૯૭૨૩૨૬૩૫૮૩
રપ-કોતરબોર નાયક ગલાભાઈ ધનાભાઈ૯૭૨૭૬૮૫૭૬૦
ર૬-સરોડાચૈાહાણ કિરીટભાઈ પ્રભાત સિંહ ૯૯૦૯૫૧૦૭૮૦
ર૭-આલેલાઝાલા સુર્યાબુન લક્ષ્મણસિંહ૯૯૭૯૧૦૬૮૮૦
ર૮-દોલતપોરડાઠાકોર વજાભાઈ કાળાભાઈ -
ર૯-જેઠોલીપટેલ કલ્પેશકુમાર કાળીદાસ૯૭૨૭૮૫૩૭૪૭
૩૦-દેવચૌહાણ અનવરસિંહ ગોરાભાઈ૯૯૨૫૯૮૦૬૯૯
૩૧-ગુંથલી ગોહિલ ભારતભાઈ મથુરભાઈ ૯૭૧૪૫૨૯૪૦૯
૩ર-જોરાપુરા ચૌહાણ લક્ષ્મણસિંહ રામસિંહ-
૩૩-ગજાપગી મુ વણકર મણીભાઈ પરાગભાઈ૯૯૨૫૩૨૨૦૦૪
૩૪-ફેલસાણી ચૌહાણ મુકેશકુમાર રાદ્યુસિંહ ૯૫૮૬૬૪૬૯૦૪
૩પ-હાંડીયા મહેરા દક્ષેશભાઈ લલ્લુભાઈ૯૫૮૬૫૪૭૫૮૬
૩૬-ગધાવાડાઠાકોર મહેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ૯૯૧૩૯૬૪૩૯૧
૩૭-ડખરીયાચૌહાણ શાન્તાબેન વજેસિંહ૯૭૩૭૯૮૩૪૫૫
૩૮-ગઢના મુવાડાસોલંકી દીવાબેન ભુપતભાઈ૯૯૭૯૪૨૨૯૩૦
૩૯-ડોડીયાપરમાર લીલાબેન ભારતભાઈ૯૭૨૩૯૧૧૪૧૩
૪૦-કરણપુરકોટવાલ કાળીબેન કાન્તીભાઈ ૯૯૭૮૩૬૭૨૭૬