પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાગ્રામ સવલત મોજણી

ગ્રામ સવલત મોજણી

 
બાલાસિનોર તાલુકાના તમામ ગામોની સને ર૦૦૪ના વર્ષની ગ્રામ સવલત મોજણી થઈ ગયેલ છે. અને સને ર૦૦૮ની ચાલુ છે.