પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખાવસ્તી વિષયક આંકડા

વસ્તી વિષયક આંકડા

 
જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષ ૧૭૩૭૬ ર૭૯૧૮ ૪પર૯૪
સ્ત્રી ૧૬૩ર૯ ૧૭૯પ૧ ૩૪ર૮૦
કુલ ૩૩૭૦પ ૪પ૮૬૯ ૭૯પ૮૪
અનુ.જાતિ ર૮૦૩ ૭૩૮પ ૧૦૧૮૮
અનુ. જ. જાતિ ૩૯પ રર૯૪ ર૬૮૯
બક્ષીપંચ   ૯૭૧પ ૯૭૧પ