પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , બાલાસિનોર
ફોન નંબર (૦ર૬૯૧) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૭૬પ૦