પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી બાલાસિનોર,કોર્ટકમ્પાઉન્ડ
ફોન નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૧) ર૬૭૬પ૦