પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , બાલાસિનોર
ફોન નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૬૦૦પ
ફેકસ નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૭૬પ૦