પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
ધટક : બાલાસિનોર -૧
મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા-૧ર૮
કાર્યત્વ આંગણવાડીની સંખ્યા-૧ર૮
પાકા આંગણવાડીના મકાનો -૬૪
સિઘ્ધિ - ૯૩ .