પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆરોગ્ય પોષણ શિક્ષણ

આરોગ્ય પોષણ શિક્ષણ

 
  પુરક પોષણ.
  રસીકરણ.
  પુર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ.
  આરોગ્ય તપાસ.
  સંદર્ભ સેવા.
  આરોગ્ય પોષણ વિષયક શિક્ષણ પુરું પાડવું.