પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી,બાલાસિનોર. તા. બાલાસિનોર, જિ.ખેડા.
ફોન નંબર (૦ર૬૯૦) ર૬૮૪૪૦