પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાના ઉદ્દેશો

શાખાના ઉદ્દેશો

 
  ૦ થી૬ વર્ષના બાળકોનુંઆરોગ્ય અને પોષણ સ્તર સુધારવું
  બાળ માંદગી,માતામાંદગી,બાળમુત્યુદર,માતામુત્યુદર તથા કુપોષણનું પ્રમાણ ધટાડવું
  અધવચ્ચે શાળા છોડી જતાં બાળકોનું પ્રમાણ ધટાડવું
  આરોગ્યઅને પોષણ વિષયક શિક્ષણ પુરુ પાડવું.