પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાનજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

 
શ્રી ઓછવલાલ.શેઠ.હાઈસ્કુલ બાલાસિનોર,શ્રી પી.વીવિઘ્યાલય બાલાસિનોર, શ્રી કરૂણાનિકેતન બાલાસિનોર,શ્રી જગદંબા હાઈસ્કુલ બાલાસિનોર,
 
શૈક્ષણિક તાલીમ સંસ્થાઓ
ઔધોગિક તાલીમ સંથ્થા બાલાસિનોર , એ.ટી.ડી. કોલેજ બાલાસિનોર,પી.ટી.સી.કોલેજ બાલાસિનોર, અંઝુમન એજયુંકેશન બી.એળ.કોલેજ બાલાસિનોર,