પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક બાલાસિનોર, બીટ નીરીક્ષક તથા બી.આર.સી. બાલાસિનોર તથા સી.આર.સી. અને પે સેન્ટર શાળાના મુખ્ય શિક્ષક