પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળા/કોલેજ ની વિગત

શાળા/કોલેજ ની વિગત

 
બાલાસિનોર તાલુકામાં.૧૩૪. પ્રા.શાળાઓ .૬૦૩ શિક્ષક, .૧૭. પે સેન્ટર,૩( ર. જગ્યા ખાલી) .. બીટ નિરીક્ષક, 1 તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષક અધિકારીશ્રી શૈક્ષણિક કામગીરી અંતર્ગત ફરજ બજાવે છે.