પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તલાટી કમ મંત્રીશ્રીની યાદી

તલાટી કમ મંત્રીશ્રીની યાદી

અ.નુ.તલાટી કમ મંત્રીસેજા નું નામવધારાનો સેજોમોબાઇલ નંબર
આર. એફ. રાઠોડદેવ- ઠાડીપાંડવા ૯૪૨૭૦૪૧૨૨૧
એસ.એમ શેખરૈયોલી જેઠોલી- આલેલા૯૯૭૪૬૯૭૬૭૨
પી. જે.ઠાકોરસરોડા- કરણપુર-ડખરીયાખાંડીવાવ -લીમડી૯૬૮૭૨૫૫૮૯૫
ડી.એલ.રાવતવડદલા -ડોડીયાફેલસાણી-ગજાપગીનામુવાડા બોડોલી - બળીયાદેવ૯૯૦૪૬૯૯૭૪૨
આર.આર.પ્રજાપતીનવગામાસલીયાવડી-રામાનામુવાડા -ગધાવાડા૯૯૨૪૭૯૬૭૦૩
જી આર પટેલ સાકરીયારાજપુર- હાંડીયા૯૯૨૪૪૯૭૬૭૨
શ્રીમતી પી.જે.અમીનપરબીયા- વસાદરાકંબોપા - દોલતપોરડા૯૯૭૮૪૧૫૭૦૧
એન.એલ.પંચાલવણાકબોરી- ગઢનામુવાડા - કોતરબોર
૯૭૧૨૩૩૫૦૩૬
વી.આર.ચૌહાણજોરાપુરા- મેધલીયાપીલોદરા - રળીયાતા ૯૯૦૯૮૯૫૯૪૨
૧૦શ્રીમતી હેમલતાબેન ડી. પરમાર જનોડકઢૈયા૯૯૦૪૯૯૧૨૮૦
૧૧પરમાર મહેશકુમાર નવલસિંહ ગુંથલી
૯૦૯૯૩૫૦૨૯૧
૧૨ચૌહાણ મીનડકુંવરબા સોમસિંહજીસુતારીયા
૯૫૩૭૮૯૬૯૦૪
૧૩જે.એચ.ઝાલાઓથવાડ ભાંથલા૯૮૭૯૭૪૫૭૮૯