પંચાયત વિભાગ


પ્રમુખ અધિકારીશ્રી
શ્રી પ્રવિણસિંહ આર. ડાભી
પ્રમુખ અધિકારીશ્રી
શ્રીમતિ કે ટી પંચાલ (ઈ.ચા.), તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી આર.એસ.પરમાર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ

તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગખેડા જીલ્લોકઠલાલ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


કઠલાલ
ગ્રામ પંચાયત ૫૧
ગામડાઓ ૫૯
વસ્‍તી ૧,૬૨,૭૧૫
કઠલાલ તાલુકો તાઃ૧૮/૫/૨૦૦૦ થી નવસર્જિત રચના થયેલ છે. જેમાં કુલ ૫૯ રેવન્યુ ગામો ૫૧ ગ્રામ પંચાયત તેમજ  ૧ નગર સેવા સદન ધરાવે છે.

આ તાલુકો રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ ૫૯ની સમાંતર પૂર્વ પશ્ચિમ લંબાઇએ પથરાયેલ છે.  
વધારે...