પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચ શ્રીની યાદી

સરપંચ શ્રીની યાદી


અ.નગામનું નામહરિફ સરપંચશ્રીનું નામમોબાઈલ નંબર
સુરાવતમેનાબેન દલપતસિંહ સોલંકી૯૭૧૪૬૩૩૭૦૨
સંદેશરરમીલાબેન લક્ષ્મણસિંહ પરમાર૯૭૨૭૧૩૬૯૯૬
સરાલીશાબાબેન બાબુભાઈ રાઠોડ૯૮૫૮૦૬૭૧૭૨
સરખેજશારદાબેન રાવજીભાઈ ડાભી૯૮૯૮૭૦૨૦૧૦
શાહપુરધર્મિષ્ઠાબેન પરબતભાઈ પરમાર૯૯૧૩૧૨૫૫૮૬
વિશ્‍વનાથપુરાઅરુણાબેન હેતલકુમાર પટેલ
લાડવેલવર્ષાબેન મનહરભાઈ સેનવા૯૯૦૯૨૩૫૮૧૨
લસુન્‍દ્રાપન્‍નાબેન ડાહયાભાઈ રાઠોડ૯૯૧૩૭૧૭૪૮૪
લક્ષ્મણપુરાઅમરતબેન નગીનભાઈ ઝાલા૯૭૧૪૩૮૮૨૨૯
૧૦રામપુરાકોકીલાબેન છત્રસિંહ ડાભી૯૧૭૩૦૬૭૦૯૪
૧૧રવદાવતવીનાબેન વિનોદભાઈ રાઠોડ૯૯૭૯૭૭૧૩૦૮
૧૨રતનપુરરમીલાબેન ગણપતભાઈ ડાભી૯૭૨૫૨૬૮૨૭૨
૧૩મોટી મુડેલગીતાબેન દિનુભાઈ ડાભી૮૧૨૮૭૨૪૭૩૯
૧૪મીરઝાપુરસજજનબેન પ્રતાપસિંહ રાઠોડ૯૯૦૯૭૦૬૦૯૩
૧૫ભાનેરજયંતિભાઈ રણછોડભાઈ તળપદા૯૯૦૪૦૨૭૯૦૭
૧૬ભાટેરારાજેશભાઈ મણીલાલ પટેલ૯૯૭૪૯૨૯૯૦૧
૧૭ભરકુંડાપ્રવિણસિંહ લક્ષ્મણસિંહ ડાભી૯૪૨૬૫૦૫૯૦૯
૯૪૨૬૫૭૧૦૮૩
૧૮ભગતનામુવાડાદિનેશભાઈ લલ્‍લુભાઈ પટેલ૯૪૨૬૫૭૧૦૮૩
૧૯બદરપુરકમલેશભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ૯૭૨૩૫૩૫૬૬૦
૨૦બગડોલમહેન્‍દ્રસિંહ ભીખાભાઈ ઝાલા૯૬૨૪૨૭૧૬૩૧
૨૧ફુલછત્રપુરાઅશોકભાઈ જેણાભાઈ રાઠોડ૯૯૧૩૭૮૮૮૨૯
૨૨ફાગવેલકાળીદાસ સોમાભાઈ રાઠોડ૯૯૦૯૮૩૦૧૩૮
૨૩પોરડાભાટેરારેખાબેન યશવંતભાઈ બારૈયા૯૫૮૬૩૮૧૯૭૧
૨૪પોરડા (ફાગવેલ)મધીબેન મોહનભાઈ રાઠોડ૮૩૪૭૨૫૧૬૧૮
૨૫પિઠાઈમંગુબેન બાબુભાઈ પરમાર૮૭૩૫૯૦૫૭૭૫
૨૬પાટો-વાંટડાભુરીબેન ફુલસિંહ રાઠોડ૯૯૭૮૭૭૩૧૦૪
૨૭પહાડગંગાબેન જયંતીભાઈ રાઠોડ૯૬૮૭૦૬૧૧૧૦
૨૮નારપુરાપીનલબેન ભુપેન્‍દ્રકુમાર રબારી૯૮૨૫૧૧૫૦૯૯
૨૯નાની મુડેલતખુબેન અભેસિંહ ડાભી૯૯૦૪૦૮૭૧૦૯
૩૦દાંપટજાફુરભાઈ ખોડાભાઈ પરમાર૯૮૭૯૯૪૭૮૩૮
૩૧દાદાનામુવાડાજાલુભાઈ બુધાભાઈ સો.પરમાર૯૮૩૭૨૭૧૮૫૩
૩૨જમણીદિલીપસિંહ ચતુરસિંહ સોલંકી૭૦૪૬૮૯૩૧૦૧
૩૩છીપીયાલહીરાબેન કાળાભાઈ ડાભી૯૮૭૯૧૨૩૨૯૯
૩૪છીપડીપારૂલબેન રાવજીભાઈ ઝાલા૯૮૨૫૩૫૦૭૨૫
૩૫ચેલાવતકોકીલાબેન નરેન્‍દ્રસિંહ સોલંકી૯૯૨૫૦૦૭૩૨૬
૩૬ચારણ નીકોલઅજીતભાઈ મંગળભાઈ રાઠોડ૯૭૨૫૦૩૨૦૯૦
૩૭ચરેડજયાબેન અજિતસિંહ સોલંકી૯૯૭૯૭૨૮૬૯૭
૩૮ઘોઘાવાડાઅશોકભાઈ સરદારભાઈ પરમાર૯૫૭૪૧૨૦૨૦૧
૩૯ગોગજીપુરાકમળાબેન લક્ષ્મણસિંહ ઝાલા૯૫૩૭૯૫૬૦૬૭
૪૦ગુગળીયાકિશોરસિંહ દેવસિંહ સોલંકી૯૯૨૫૩૮૮૯૯૫
૪૧ગાડવેલચંપાબેન ગુલાબસિંહ ડાભી૯૯૯૮૨૩૫૭૫૨
૪૨ગંગીયાલબાદરભાઈ રાવજીભાઈ ડાભી૯૯૨૫૪૨૭૦૫૯
૪૩ગંગાદાસનામુવાડાનરેન્‍દ્રકુમાર હસમુખલાલ ભટૃ૭૨૮૪૦૩૭૨૬૨
૪૪ખોખરવાડાનુરજહાબીબી અબ્‍દુલમીયાં ખોખર૯૮૨૫૨૮૩૭૮૬
૪૫ખલાલલક્ષ્મીબેન ચંદુભાઈ ડાભી૮૩૪૭૮૦૭૯૨૧
૪૬ખડાલઆનંદબા દલપતસિંહ ઝાલા૯૯૭૯૭૨૮૭૨૮
૪૭કાલેતરદલપતસિંહ જેણાજી ઝાલા૯૮૨૪૮૨૫૪૯૮
૪૮કાણીયેલચીમનભાઈ ડાહયાભાઈ સોઢા૯૭૨૪૬૭૨૦૭૦
૪૯કાકરખાડલીલાબેન શિવસિંહ ડાભી૯૬૮૭૭૬૧૩૬૧
૫૦કઠાણાબળદેવભાઈ અંબાલાલ પરમાર૮૩૪૭૫૫૪૧૭૧
૫૧અરાલરામસિંહ હજાભાઈ ડાભી૯૯૨૫૪૫૧૨૭૪
૫૨અભ્રિપુરફુલાભાઈ અંબાલાલ પરમાર૯૯૭૪૦૦૯૩૭૮
૫૩અપ્રુજીકૈલાસબેન રણજીતસિંહ સોલંકી૯૬૨૪૨૫૨૧૧૪
૫૪અનારાજીતેન્‍દ્રસિંહ ભારતસિંહ ચૌહાણ૯૭૭૯૧૮૮૫૨૫