પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

અ.નં.તલાટીનુ નામમો નંબરસેજાનું નામવધારાના સુપ્રત કરેલ ગામો
શ્રી ડી.જી.પરમાર૭૨૮૪૯૪૬૫૯૪અનારાપિઠાઈ, પોરડા ભાટેરા
શ્રી બે.જે.ઝાલા૮૫૧૧૦૭૦૧૩૪મુડેલરતનપુરગાડવેલ નાનીમુડેલ મોટીમુડેલ રતનપુર
શ્રી પી.આઈ.ચૌઘરી૯૮૨૫૯૧૩૩૧૩ભાટેરાકાણીયેલ /કાલેતર
શ્રી એસ.ડી.પટેલ૯૯૧૩૧૨૫૭૫૪સરખેજખલાલ
શ્રી એ.એ.મનસુરી૭૬૯૮૬૭૭૪૮૬છીપીયાલગંગીયાલ
શ્રી એમ.એ.પરમાર૯૮૯૮૨૭૮૦૫૬પોરડાભાટેરાશાહપુર ખોખરવાડા/ રવદાવત/ ચેલાવત/ સુરાવત
શ્રી જી.એસ.ચૌઘરી૯૭૧૨૧૪૩૧૭૩ભાનેર--
શ્રી એન.જી.વાધેલા૯૬૦૧૩૩૨૫૩૧અપુ્રજીનારપુરા,મડાદરા,
શ્રીમતી એસ.કે.માલીવીયા૮૩૪૭૭૩૮૪૮૮સરાલીબગડોલ જમણી
૧૦શ્રી વી.એસ.રાઠોડ૮૭૫૮૬૭૨૭૨૫ચરેડસંદેશર ,કાકરખાડ
૧૧શ્રી એ.આર.ડાભી૯૦૯૯૧૬૬૪૭૦પોરડા ફાગવેલચારણનિકોલ , ફુલછત્રપુરા
૧૨શ્રી એમ.આર.ચૌઘરી૯૮૯૮૩૬૭૧૩૭કઠાણાલક્ષ્મણપુરા
૧૩શ્રી વાય.વી.શ્રીમાળી૯૯૧૩૫૪૯૨૮૭ઘોઘાવાડાપહાડ
૧૪શ્રી એ.કે.સોલંકી૮૩૪૭૭૯૮૦૯૦દાંપટ--
૧૫શ્રી એચ.એમ.પટેલ૭૬૦૦૯૨૫૯૨૩લાડવેલવિશ્‍વનાથપુરા
૧૬શ્રી વી.એચ.પટેલ૯૭૨૭૭૧૩૫૬૯બદરપુરમીરઝાપુર
૧૭શ્રી વી.બી.સોલંકી૯૯૦૯૬૮૪૪૩૩ફાગવેલગુગળીયા
૧૮શ્રી આર.ડી.ડાભી૯૯૨૫૬૭૩૮૦૧ભરકુંડાઅભ્રિપુર
૧૯શ્રી કે.જે.રબારી૯૯૭૮૧૨૪૨૭૦લસુન્‍દ્રાપાટો- વાંટડા /ખડાલ
૨૦શ્રી ચંપકસિંહ ઝાલા૯૯૨૪૭૪૦૫૭૫છીપડીગોગજીપુરા / અરાલ
૨૧શ્રી વી.વાય.શેખ૯૯૭૮૯૨૭૯૯૨ભગતનામુવાડાગંગાદાસનામુવાડા