પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ટી.ડી.ઓ. નું નામ:શ્રી આર.એસ.પરમાર
ટી.ડી.ઓ નું સ૨નામું:કઠલાલ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી તાલુકા પંચાયત, કઠલાલ
જી : ખેડા
ફોન નંબર :૦૨૬૯૧-૨૪૩૧૫૦
ફેકસ નંબર :-
ઈ મેઈલ :tdo-kathalal@gujarat.gov.in
મોબાઇલ નંબર:૯૮૭૯૦૯૭૫૨૧