પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડીટ

ઓડીટ

 
તાલુકા પંચાયત કઠલાલ માં દર વર્ષનું એલ.એફ દ્વારા ઓડિટ કરવમાં આવે છે. અત્રેના તાલુકાનું સને ૨૦૦૫-૦૬ નું ઓડિટ થઇ ગયેલ છે.