પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
તાલુકા પંચાયત કઠલાલ માં દરેક શાખામાંથી યોજના કામ તેમજ પગાર લાભો બનાવી હિસાબી શાખામાં ચેક કરવા માટે મોકલી આપવામાં આવે છે દરેક શાખાના લાભો રજુ થતા તેની ચકાસણી કરી તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને તેના ચેકો લખી જેતે શાખાને તથા અરજદાર ને આપવામાં આવે છે. તથા જિલ્લામાંથી ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્ટ ચલનથી પી.એલ.એ કઠલાલ ખાતા જમા કરવામાં આવે છે અને તેનો માસિક હિસાબ કરી અધિકારી પી.એલ.એ નડીયાદને મોકલી આપીવામાં આવે છે.