પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
સંપર્ક : નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ ખેડા જિલ્લા પંચાયત નડીયાદ
(મહેસુલ શાખા નડીયાદ)
સ્થળ : તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ તાલુકા પંચાયત કચેરી કઠલાલ
ફોન નંબર : ૨૪૪૧૪૪