પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા શાખા ની કામગીરી

શાખા ની કામગીરી

 
૧.બીનખેતી પરવાનગી બાબત.
૨. રાષ્ટીય કુટુંબ સહાય કામગીરી
૩.જમીન મહેસુલ તથા શિક્ષણ ઉપકર વસુલાત કામગીરી
૪.કુદરતી આફતો કોમી તોફાન વગેરેની કામગીરી
૫.તલાટી અંગેની કામગીરી
૬.એલિયન રીકવરીની માહિતી
૭.બેંકોની વસુલાત અંગેની કામગીરી
૮.જિલ્લા કક્ષાએથી આપવામાં આવતા કામોની કામગીરી