પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
વરસાદના આંકડા ૨૦૦૮ ના વર્ષના અંતે તા.૧૨/૦૯/૨૦૦૮ના અંતે ૮૪૬ મી.મી