પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્તાવના

 
કઠલાલ તાલુકાનું અસ્તિવ તા.૧૮/૦૫/૨૦૦૦ ના રોજ થયેલ છે તાલુકા ની વસ્તી સને ૨૦૦૧ પમાણે ૧૮૧૫૧૧ છે અને તાલુકા માં ૫૧ ગા.પં નો સમાવેશ થાય છે ગામ્ય વિસ્તારની વસ્તી ૧૬૨૭૧૫ છે જયારે કઠલાલ નગરપાલિકા ની વસ્તી ૧૮૭૯૬ છે.
 
પરીચય

કઠલાલ તાલુકા માં ૫૯ ગામો છે ગામપંચાયતની સંખ્યા ૫૧ છે સરપંચશ્રીઓની સંખ્યા ૫૧ છે સભ્યોશ્રીઓની સંખ્યા ૨૧ છે.કઠલાલ તાલુકા ના ગામોનો ત્રણ ધારાસભ્ય મત વિસ્તારમાં થયેલ છે કઠલાલ ,કપડવં જ અને મહુધા મત વિસ્તાર.

કઠલાલ તાલુકા ના લસુન્દ્રા અને ફાગવેલ ગામને પવાસન સ્થળ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.કઠલાલ તાલુકા પંચાયત નવીન મકાન નડીયાદ કપડવંજ રોડ ઉપર બનાવેલ છે.

કઠલાલ તાલુકામાં ગામ્ય વિસ્તારમાં મળતી તમામ સવલતો તાલુકા પંચાયત કઠલાલ કચેરી ના માગદશન હેઠળ આપવામાં આવે છે.
 
નવા પંચાયત ઘર
૧.ચરેડ
૨.સરખેજ
૩. કાણિયેલ
 
પંચવટી
૧.સરખેજ
૨.છીપીયાલ
૩.અપુ જી તાબે ડોડીયા કુઇ
૪.કાણિયેલ
 
સમરસ ગામ
  ભરકુંડા ભગતના મુવાડા
  શાહપુર ખોખરવાડા
  સંદેશર અરાલ
  સુરાવત મીરજાપુરા
  નારપુરા