પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
  ખાધ સામગ્રીની યોગ્ય રીતે વહેંચણી કરવી.
  મહેકમને લગતી તમામ કામગીરી કરવી.
  યોજનાને લગતી તમામ કામગીરીનું જે તે કર્મચારીને યોગ્ય માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવું.