પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસંપકૅ

સંપકૅની માહિતી

સ્થળ તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ
. તાલુકા પંચાયત કચેરી કઠલાલ
ફોન નં ૨૪૪૧૪૪
સરકારશ્રી દ્રારા વિવિધ યોજના ઓની કામગીરી ગામપંચાયત દ્રારા લોકો સુધી પુરી પાડવમાં આવે છે.