પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખા ની કામગીરી

શાખા ની કામગીરી

 
સરકારશ્રી ના વિવિધ યોજના વિકાસ ના કામો ના સ્થળ સ્થિતિ મુજબ પ્લાન અંદાજો બનાવી તાંત્રિક મંજુરી વહીવટી મંજુરી મળ્યા થી વર્કઓર્ડર આપી ગામ પંચાયત દ્વારા કામગીરી પુર્ણ ? કરવામાં આવે છે.