પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેમહત્વના નજીના શહેરો

મહત્વના નજીના શહેરો

ક્રમ શહેર અંતર
નડીયાદ કઠલાલ થી ૨૬ કી.મી અંતરે આવેલ છે.
અમદાવાદ કઠલાલ થી ૪૬ કી.મી અંતરે આવેલ છે.
કપડવંજ કઠલાલ થી ૧૭ કી.મી અંતરે આવેલ છે.