પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

ક્રમ વિગત માહિતી
તાલુકાનું નામ : કઠલાલ
જિલ્લાનું નામ : ખેડા
તાલુકાની કુલ વસ્તી ૨૦૦૧ મુજબ : ૧,૮૧,૫૧૧
ગ્રામ્ય વિસ્તારની કુલ વસ્તી : ૧,૬૨,૭૧૫
કઠલાલ નગર પાલિકાની વસ્તી : ૧૮,૭૯૬
કઠલાલ તાલુકાના કુલ ગામોની સંખ્યા : ૫૯
કઠલાલ તાલુકાની કુલ ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા : ૫૧