પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

 
સરનામું : તાલુકા પંચાયત કચેરી ,કપડવંજ કોર્ટકમ્પાઉન્ડ
ફોન નંબર : (૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦
ફેકસ નંબર : (૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦