પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી

તલાટીક્રમ મંત્રીની યાદી


કમમુખ્‍ય સેજો સમાવિષ્‍ટ ગ્રામ પંચાયતત.ક.મંત્રી નું નામ કોન્ટેક નંબર
1દુધાથલરેલીયા,સુલતાનપુર(વ) શ્રી જયેશ જી.પટેલ 9737550040
2સાવલીભાદરવાનામુવાડાઅંકીત.ડી.પટેલ9428077308
3માલઇટાડીમાલઇટાડી બારીયા ભાગ સ્‍વાતી.બી.ભોઇ 8160671237
4વડોલ વડોલ દીપકભાઈ.વી.કા.પટેલ9725900801
5પાયલ.ડી.ચૌહાણ 8347126707
6દનાદરા બારીયાનામુવાડા,ખડોલ,જતીન.બાબુલાલ પટેલ(ચાર્જ) 9601722238
7ઘડિયા માલનામુવાડા,વિરેન.એ.પટેલ 9408306963
8ગરોડ અગ્રાજીનામુવાડા,
આલમપુરા
મનીષા બી પટેલ 9737476771
9થવાદકાશીપુરાકરશન.એ.રબારી9978071454
10સુણદા ઘઉંઆ વૃંદા પી ઝાલા 9726121881
11કાવઠવાલ્‍વામહુડા,રૂપેશ સી.પટેલ 9408907614
7046325409
12અંતિસર નારનામુવાડા મહેન્દ્ર.કે.સોલંકી 9624126875
13જતીન.બાબુલાલ પટેલ 9601722238
14ચિખલોડ ચિખલોડ મનહરસિંહ બી.સોલકી 9409215351
15ભુતિયા વિરણીયા રાઠોડ તરલાબેન ઘેલાભાઇ 9081203825
16વઘાસ પથોડા એમ.એ.શેખ 9909878626
17લેટર દંતાલી,વણજારીયા રશિમકા બી. પ્રજાપતિ 7802815945
18નાનીઝેર ગોચરનામુવાડા સુરેશભાઇ એન.ઝાલા 9978053906
19અબોચ આબવેલ,ઝંડા,સુરેશભાઇ એન.ઝાલા(ચાર્જ)
20દાસલવાડામહમંદપુરા પર્વતસિંહ.એસ.ઝાલા9898970913
21તોરણા હીરાપુરા તેજસ.યુ .ગઢવી 9726263423
22ચંપકસિંહ ઝાલા 9924740575
23મોટીઝેર મોટીઝેર એ.એચ.જાની(ચાર્જ)
24નરસિંહપુર નરસિંહપુરદેવેન્‍દ્ર.ડી.પટેલ 9898921360
25નિરમાલી ડાંડીયાપુરઅમિત.આર.પટેલ 9429250449
26આંત્રોલીભગવાનજીનીમુવાડી ભારતસિંહ પી. રાઠોડ9737468896
27વાઘેલા જયરાજસિંહ.આર.8141159992
28બેટાવાડારામતલાવડી, બાવાનામુવાડા એ.એચ.જાની8866076151
29ભુંગળીયા ઠુંચાલ,પારીયાનામુવાડાવાઘેલા ગજેન્‍દ્રસિંહ શંકરસિંહ 9825264489
30આંબલીયારાફતીયાવાદ,અંકલઇ,
ગાડીયારા
શ્વેતાબેન આર.ત્રિવેદી9662531219
31આતરસુંબા નિકોલ દેવરાજસિંહ બિહોલા 9574664302
32મીતેષ્ .બી.પ્રજાપતિ9429447466
33પુનાદરા
શૈલેષકુમાર બી.પટેલ9408978296
34સોરણા મીરાંપુર,એન.એન.પટેલ 9426325332
35દહીઅપ નવાપુરાજગદીશકુમાર એ ચૌધરી 9712143173
36જલોયા સીંઘાલી, એસ.એ.દત્તા9723769819
37નવાગામ શેલગઢ ,મિતલ.બી.દેસાઇ 9978714358
38વાઘજીપુર ફુલજીનામુવાડા નરેન્‍દ્ર જે વાઘેલા 9601332531
9913439107
39કોસમ વાઘાવત,કાભઈનામુબી.આર.ચૌહાણ9714545445
40કેવડીયા ભઇલાકુઇ કલ્‍પના.બી.વાઘેલા 7698189368
41લાલપુર (નિ) લાલપુર (નિ),ભોજાનામુ.રીટાબેન આર પટેલ9574898787
42તૈયબપુરા જગડુપુર,સુલતાનપુર(ખા),ધોળીવાવનિમીષા.એમ.પરમાર9925869547
43ઉકરડીનામુવાડા કરકરીયા હેતલ એલ દેસાઇ 9638257858
44દાણા વાસણા,સાલોડ ઝાલા વિશાલસિંહ બાલુસિંહ 8866813587
45લાલમાંડવા તાલપોડાવિરેશ.જે.પટેલ 9426421731
46અલવા કલાજી,લાલતેલીનામુવાડારાઠોડ પ્રભાતસિંહ કોહયાભાઇ 9825659674
47તેલનાર વ્‍યાસજીનામુવાડા ઓડ ઇશ્‍વરભાઇ અરજનભાઇ 9978022230
48વડાલી
પટેલ નિકુંજકુમાર જયંતિલાલ 9428658145
49વ્‍યાસવાસણા પીરોજપુર,લાડુજીનામુવાડા કામીની પી પટેલ 9574954269
50રામપુરા સોવેજલપુર,રમોસડી,જીગર આર પટેલ 9157411399