પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ટી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી રમેશભાઇ ખેમાભાઇ મકવાણા, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ટી.ડી.ઓ.નું સરનામું:

તાલુકા પંચાયત કચેરી, કોર્ટ કમ્પાઉન્ડની બાજુમાં,
મુ.પો. કપડવંજ જિ.ખેડા

ટી.ડી.ઓ. ફોન નંબર :(૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦
ટી.ડી.ઓ નો ફેકસ નંબર:(૦ર૬૯૧) રપર૧૧૦
મોબાઈલ નંબર:૭પ૬૭૦૧૩૯ર૪
ઈ-મેલ :tdo-kapadwanj@gujarat.gov.in